Ośrodek Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut OIKiP

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika, utworzoną w dniu 1 maja 2004 r. na mocy Uchwały Nr 290/XIX/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii w Rybniku.

 

Na mocy Uchwały Nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012r. w sprawie: nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku:
- utracił moc statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
  przyjęty uchwałą Nr 290/XIX/2004 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca
  2004 r.;
- nadano statut Ośrodkowi Interwencji kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku,
  w brzmieniu przedstawionym poniżej.

 

 

STATUT OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII
W RYBNIKU

 

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, zwany dalej „OIKiP", działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu
o przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U.
    z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity DZ. U.
    z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
    zastępczej (DZ. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.),
4) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2007r. Nr 70,
    poz. 473 ze zm.),
5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity
    DZ. U. z 2012r. poz. 124 ze zm.),
6) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U.
    Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157,
    poz. 1240 ze zm.),
8) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U.
    Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

§ 2.

1. OIKiP jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. OIKiP realizuje należące do Miasta zadania wynikające z:
1) Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
2) Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
3) Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
5) przyjmowanych przez Radę Miasta Miejskich Programów:
    a) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
    b) Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

3. OIKiP współdziała z działającymi na terenie Miasta organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy rodzinie.

 

§ 3.

1. Siedzibą OIKiP jest Miasto Rybnik.

2. Terenem działalności OIKiP jest obszar miasta Rybnika oraz teren Powiatu Rybnickiego.

 

§ 4.

OIKiP swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

 

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OIKiP

 

§ 5.

Celem działalności OIKiP jest:
1) przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia
    sobie przez osoby doświadczające stanu kryzysu,
2) zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin
    i społeczności znajdujących się w sytuacji kryzysu,
3) przeciwdziałanie powstawaniu i rozszerzaniu się zjawiska narkomanii,
    alkoholizmu, przemocy w rodzinie, patologii, w tym wśród dzieci i młodzieży,
4) w sytuacjach bezwzględnej konieczności udzielania pomocy w formie
    przyznania noclegu w schronisku "Przytulisko" dla kobiet i kobiet z dziećmi.

 

§ 6.

OIKiP realizuje powyższe cele poprzez:
1) pracę indywidualną z klientem,
2) tworzenie i prowadzenie grup terapeutycznych dla:
    a) ofiar przemocy,
    b) osób uzależnionych od alkoholu,
    c) osób uzależnionych od narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
    d) osób współuzależnionych,
3) tworzenie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla:
    a) ofiar przemocy
    b) osób współuzależnionych
4) prowadzenie innych grup w miarę potrzeb społeczności lokalnej
5) tworzenie i prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
    przemocy w rodzinie,
6) pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami adolescencyjnymi,
7) prowadzenie telefonu zaufania,
8) prowadzenie schroniska „Przytulisko" dla kobiet i kobiet z dziećmi,
9) prowadzenie treningów umiejętności społecznych,
10) prowadzenie szkoły dla rodziców,
11) prowadzenie działalności edukacyjnej,
12) w sytuacjach szczególnych podjęcie pracy interwencyjnej z klientem
      w terenie.

 

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OIKiP

 

§ 7.

1. OIKiP kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor OIKiP zatrudniany
i zwalniany przez Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor OIKiP wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OIKiP

3. Dyrektor OIKiP składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności OIKiP oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy rodzinie.

 

§ 8.

1. Funkcjonowanie OIKiP opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Tryb pracy OIKiP oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora OIKiP

3. Zasady przyjęcia i pobytu w schronisku „Przytulisko" dla kobiet i kobiet
z dziećmi określa Regulamin Schroniska ustalony przez Dyrektora OIKiP.

 

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OIKiP

 

§ 9.

OIKiP gospodaruje na majątku stanowiącym własność Miasta, przekazanym
w sposób określony w obowiązujących przepisach.

 

§ 10.

Gospodarka finansowa OIKiP prowadzona jest według zasad określonych
w przepisach dotyczących jednostek budżetowych.

 

§ 11.

Finansowanie zadań Ośrodka następuje:
1) ze środków budżetu Miasta uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie
    z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) z innych środków budżetu Miasta,
3) z innych źródeł.

 

§ 12.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2013-01-15 Agnieszka Wdowiak-Winch Publikacja
Wyświetleń: 1679